בס״ד
Today is -Dedications

In Memory Of / L'Iluy Nishmat:
Yechiel ben Adizoy 
Esther bat Sorakh
Bachor ben Imashalom 
Mazal bat Yaffa 
Rachel bat Mazal 
Leah Lyuba bat Esther (Aronova)
Avraham Avrash Shalomov ben Yosef ve Mazal
Avraham ben Batsheva
Moshe ben Bahshanda
Shlomo ben Tamar (Семён Якубов)
Rav Mordechai Rachminov ben Tamar
Raphael ben Tamar (Raphael Mirzakandov)
Nissan ben Leah (Nissan Yakubov)
Rabbi Reuven Tzvi ben Esther Baila
Adizoy bat Devorah 
Maran Harav Hayim Ovadia Yosef ben Gorgia 
Miriam bat Burkha 
Moshe ben Adina 
Eliezer ben Adina 
Barukhkhay ben Mazal Tov (Suleymanov)
Yoseph ben Zilpa (Benyaminov)
Miriam bat Zilpa (Benyaminova)
Gavriel ben Sarah 
Mier ben Osnat 
Avraham haCohen ben Balor
Baruch ben Abigayil
Mazal bat Abigayil
Moshe Yakov ben Avraham Abba
Leah bas Yosef David
Avrom Chayim Ben Yocheved
Mordechay ben Esther
Golda Bracha bas Rachel and Shlomo
David ben Margarita
Amnun ben Rochel
Zulay Norjon bat Farecho
Suri Sveta Sarah bat Gavriel


For The Health Of / Refuah Shlemah:

Nisim Rafael ben Esther
Rav Igal Haimoff ben Yael 
Tzion ben Esther
Yoseph ben Esther 
Ephrayim ben Leah 
Lavi ben Olga ve BenTzion
Leah bat Imashalom
Hanna bat Nina 
Elena bat Tatyana
Malkiel Mark ben Sarah
ישראל אלתר בן חוה חנה
Chaya Reina Bat Miriam Rut
Yechiel ben Tzipora
Mihoel ben Ruben

Merle Devorah bas Bluma ShumaAdd a name to the above